Digitalisering og endringsledelse

Et arbeidsliv i kraftig endring utfordrer skole og utdanning. Digitalisering av skolen vil bidra til at framtidens kompetanser blir mer sentrale i skolehverdagen. Hva kreves for å digitalisere skolen?

Hele organisasjonen stilles overfor endringskrav. Vår erfaring er at digitaliseringsprosjekter lykkes når endringer ledes systematisk med god planlegging og gjennomføring.

Kreasjon gjennomfører digitaliseringsprosjekter i tett samarbeid og god dialog med skolene over tid. Sammen får vi til høy kvalitet og varig endring. Vi leverer oppfølgingsprogrammet «Digitalisering og endringsledelse» med følgende tre hovedelementer:

Strategisk planlegging

Vi gjør to fulle dager med strategisk planlegging over et tidsrom. Her påbegynnes prosjektplan og ledelsen kommer langt med sine handlingsplaner. Lederne får et godt overblikk og bygger struktur for prosjektet. Introduksjon av styringsverktøy.

Styringsverktøy

På hver skole setter vi opp et effektivt styrings- og kommunikasjonsverktøy for ledelsen til planlegging og dokumentasjon. Vi bistår ledelsen med struktur og maler. Det gis god veiledning og vi øver i bruk av verktøyet. Slik bygges også kompetanse hos ledelsen i å modellere digital praksis overfor sine ansatte. Ledelsen får da kompetanse og et svært godt verktøy for å drive prosessene i prosjektet videre.

Å lede endring og utvikling i personalet

Ledelsen bør modellere god digital praksis og skape rom for refleksjon over egen praksis hos lærerne. Vi gjennomfører oppfølgingsmøter ca. hver 4. uke med lederne slik at dette realiseres.

I endringsledelse er det et suksesskriterie at det planlegges og gjennomføres læringslooper med lærerne. Lærerne må trene på å planlegge/gjennomføre læringsøkter, og det må skapes rom til å reflektere i etterkant. Ledelsen legger tilrette for dette i teamtid/fellestid ukentlig.

Gjennom oppfølgingsmøtene forberedes og trenes ledelsen slik at de selv tilrettelegger for disse læringsloopene. Ledelsen går foran med et godt eksempel.

Videre satsing

Kreasjon følger skolene tett opp gjennom grunnopplæringen, som tar ca 6 mnd. Dette er bare begynnelsen på digitalisering av skolen. I løpet av denne perioden vil Kreasjon i oppfølgingsmøtene med ledelsen både veilede, drøfte og vurdere videre spissede satsinger. Det er viktig med kontinuitet slik at utviklingen ikke stopper opp.