Lærelyst med iPadVurdering for læring og lærelyst

Hvordan bruke iPad til å legge til rettefor underveisvurdering på ulike måter
Med iPad kan elevene enkelt vise sin kompetanse på ulike måter ved bruk av ulike uttrykksformer. Lærer kan raskt ta en titt og gi tips og råd i det videre læringsarbeidet.

 

Opplæringsloven

I forskriften til opplæringsloven står det blant annet:

«Ein standpunktkarakter skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven har i faget ved avslutninga av opplæringa.

Eleven skal vere kjend med kva det blir lagt vekt på i fastsetjinga av hennar eller hans standpunktkarakter. Eleven skal ha fått høve til å vise kompetansen sin på fleire og varierte måtar. Kompetanse som eleven har vist i løpet av opplæringa, er ein del av vurderinga når standpunktkarakteren skal fastsetjast.»

Kilde: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

Ulike former for vurdering for læring

All vurdering skal gi elevene lærelyst og faglig læringsutbytte. Samtidig skal det tilrettelegges for at eleven skal kunne vise læring på ulike måter og i ulike former. Her er iPad et unikt verktøy for elever og lærere, der elevene kan vise sin kompetanse gjennom bruk av lyd, bilde, video og tilgjengelighetsfunksjoner. En iPad er hendig å ta med seg i alle læringssituasjoner, og lærer kan gi umiddelbar tilbakemelding mens elevene arbeider.
Dersom lærer modellerer hvordan tilbakemeldinger kan gis, vil elevene kunne se flere måter å utnytte iPad-en på som læringsverktøy.
Ved å ta i bruk funksjoner og data som finnes i de ulike appene og programmene, vil man som lærer få støtte til å kunne gi elevene presise og motiverende fremovermeldinger i læringsarbeidet.

z

Lyd

Lyd skiller seg ut fra andre vurderingsformer. Ved å spille inn lydopptak får elevene en hurtig fremovermelding på prosessen, og vil kunne jobbe mer effektivt og målrettet.  Lyd er raskt, enkelt å spille inn, tar lite plass og elevene får tilgang på vurderingen umidelbart.

j

Skriftlig

Sette inn kommentarer i dokumenter eller presentasjoner, både i iWorks-appene og i o365Sammen tegneverktøy eller markeringsfunksjoner kan man fargemarkere innhold som er skrevet for å konkretisere tilbakemeldingene.

Video

Video skiller seg fra de andre vurderingsformene fordi man kan kombinere det skriftlige og det muntlige. Video åpner for muligheten til å forklare og å modellere i samme tilbakemelding. Kombinasjonen mellom lyd og visuell støtte kan gjøre at man lettere ser sammenhengen mellom tilbakemeldingen og arbeidet som er utført. Tilbakemeldingene misforståes eller tolkes ikke like lett av mottaker. 

Apper

Apper kan bidra på ulike måter i arbeidet med framovermelding. Enkelte apper har funksjoner i seg, som kan brukes når elevene produserer for å avlaste mengde tilbakemeldinger lærer trenger å gi. Apper kan støtte vurderingspraksisen til lærer og eleven, dersom det blir brukt hensiktsmessig og regelmessig.