Lærelyst med iPad – Vise læring på ulike måter

Hvordan kan elevene bruke iPaden på varierte måter for å best kunne vise kompetanse?
Arbeidet med å legge til rette for at elevene skal få vise kompetanse på ulike måter,  krever varierte produksjonsformer og ferdighetstrening.

 

Opplæringsloven

I forskriften til opplæringsloven står det blant annet:

«Ein standpunktkarakter skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven har i faget ved avslutninga av opplæringa.

Eleven skal vere kjend med kva det blir lagt vekt på i fastsetjinga av hennar eller hans standpunktkarakter. Eleven skal ha fått høve til å vise kompetansen sin på fleire og varierte måtar. Kompetanse som eleven har vist i løpet av opplæringa, er ein del av vurderinga når standpunktkarakteren skal fastsetjast.»

Kilde: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

Hvordan bruke iPad til å vise læring på ulike måter

iPaden er en mobil enhet med godt kamera, god mikrofon, og enkle produksjonsapper som gjør det enkelt å vise læring på ulike måter. Elevene får brukt ferdighetene de trenger for å kunne vise kompetansen på ulike måter. 

  • Film/Video 
  • Taleopptak 
  • Podkast 
  • Bilder og visuell støtte 
  • Dikteringsfunksjonen – (Tale til tekst) 
  • Talesyntese – (Tekst til tale) 
  • Keynote og presentasjoner 
  • Pages og tekstdokumenter 
  • Numbers og regneark
  • AR (Utvidet virkelighet) – Reality Composer og Måleverktøy 

Podcast

Podkast er en aktivitet som kan legge til rette for dybdelæring.

Ved å utnytte de ulike sjangrene; intervju, samtale, diskusjon, debatt, monolog m.fl. kan man gjøre det mulig for elevene å vise ulike kompetanser. De kan benytte flere ferdigheter som å argumentere, diskutere, reflektere, og beskrive mens de hele tiden er produsenter. Elevene trener også på ferdigheter som redigering og produksjon av lyd.

Film

Gjennom film kan man formidle et budskap muntlig, på en kreativ og visuell måte. 

Dersom elever fikk velge produksjonsform helt fritt, ville nok de fleste valgt å lage film. Filmsjangeren er noe elever er kjent med og omringes av til daglig. De møter film i sosiale medier, på nett, i apper og i spill. Film er en del av hverdagen til dagens elever. Film vekker følelser og er med på å inspirere. Der man tidligere har opplevd utfordringer knyttet til avansert utstyr og programvare, er alt tilgjengelig på iPaden. Både utstyret og programvaren. Apper som Clips, iMovie og Kamera-appen er gratis og tilgjengelig for alle.

Multimodale regneark

Bruk regneark kreativt for å vise kompetanse på flere måter.

Det å jobbe multimodalt betyr at man kan kombinere tekstlydbilde og film. Regneark kan være en hensiktsmessig produksjons– og presentasjonsform, spesielt dersom man ønsker å kombinere statistikk og regneark sammen med andre mediaelementer. Ferdigheter som å strukturere, å systematisere og å fremstille data og kunnskap finner vi i en rekke læringsmål i LK20.