Siden slutten av oktober har arbeidet med «ny» kompetansepakke fra UDIR pågått for fullt, Kompetansepakke for digital undervisning – på skolen og hjemme. Mer enn 70% av innholdet er nytt og pakken har fått nytt navn. Innholdet er koblet tett mot LK20 og gir høy verdi inn i arbeid med fagfornyelsen. Kreasjon fikk oppdraget om å utvikle denne pakken, og med oss er Professor Jan Merok Paulsen for å bidra på lederstøtten. Denne artikkelen gir et glimt bak sceneteppet, – hva skolene møter i denne kompetansepakken. Kreasjon støtter 100% opp om bruk av denne pakken i profesjonsfellesskapet, ved at selskapet har begynt levere egne leveranser med kompetansepakken som sentrum.

Jan Gamre hos Kreasjon forteller videre:

Først og fremst har det vært en veldig spennende reise for Kreasjon å jobbe sammen med UDIR med et innhold om digital praksis i undervisning hjemme og på skolen. Vi har fått bruk for alt vi har lært som praktikere innenfor digital undervisning de 4 årene vi har eksistert, og vi har hatt et veldig godt samarbeid med UDIR hele veien. De har latt oss få bidra med ideer, både på struktur og innhold, samtidig har de gitt konstruktive tilbake- og framovermeldinger. Det har virkelig vært god samskaping og fruktbare drøftinger bak resultatet som nå lanseres.

Ambisjonen i denne kompetansepakken er å ha en ledermodul som er pakken verdig. Vi var heldige og fikk inn Jan Merok Paulsen som er viden kjent for sitt virke innenfor skoleledelse, og vi fikk inn rektor fra Nøklevann skole i Oslo, Gro Anita Carlsen. Begge disse er kjenninger av oss, og endelig fikk vi et oppdrag å løse sammen som innebærer en solid utfordring, et større kompetanseprosjekt. I tillegg har Anne Cathrine Endrerud hos Kreasjon gjort en viktig jobb på denne ledermodulen,

Her er en smakebit fra lederstøtten i den nye kompetansepakken:

Vi har fått noen ord med Jan Merok Paulsen og benytter anledningen til å stille noen spørsmål. Hva gjorde at du sa ja til å bli med i arbeidet med den nye kompetansepakken?

Jan Merok Paulsen lederstøtteJeg har jo vært i kontakt med Kreasjon tidligere, og satte stor pris på invitasjonen til å bli med i dette prosjektet. Fra et faglig ståsted trigget det meg særskilt at Utdanningsdirektoratet (UDIR) var så tydelige i bestillingen på at det skulle utvikles egne ressurser til lederstøtte i denne kompetansepakken. Jeg har arbeidet mye med lederstøtte i andre programmer for skoleledelse de siste 5 årene, blant annet treningsprogrammer for nye ledere og rene skolebaserte prosjekter, men ikke i en heldigital kontekst. Det særegne med covid-19 pandemien, og behovet for å rendyrke god digital pedagogisk praksis under krise, var spennende å være med inn i.

Hvordan har det vært å jobbe med en kompetansepakke som handler om digital praksis?

Det har vært særdeles interessant, og jeg ser jo absolutt relevansen av ressursene som er utviklet. Jeg har selv barnebarn som er grunnskoleelever, og har observert deres situasjon under hyppig stengning og gjenåpning, og ser absolutt behov for å destillere ut «beste praksis» under hjemmeskole og hybrid undervisning. Jeg deltok også våren 2020 under nedstengningen i en podcast om denne type ledelse under slike «eksterne sjokk» som pandemien innebærer, med en grunnskolerektor i Oslo som gjest, og jeg mener at fagstoffet som er utarbeidet i denne kompetansepakken «treffer planken». Et hovedgrep i kompetansepakken er å synliggjøre betydningen av kontinuerlig praksislæring i ledergrupper og team både for lærere og ledere, og det synes jeg vi har truffet med.

Har du noe på hjertet du vil dele med leserne av artikkelen?

De fleste skolene har tatt i bruk digital teknologi i et massivt omfang under covid-19 krisene, der skoler vekselvis har blitt stengt og åpnet. Samtidig viser de første forskningsrapportene stor variasjon i pedagogiske løsninger og tilbud, og tilsvarende stor variasjon i hvordan elever responderer på påtvunget hjemmeskole og hybrid skole. Det er derfor et stort læringsbehov i form av å «destillere ut» hva som er virkelig god pedagogisk praksis under slike forhold. Fellesmøter i pilotskolene har blant annet satt fingeren på noen sentrale problemstillinger, der det er behov for praktisk-pedagogisk metodeutvikling:

• Hvordan gjøre elevenes læring synlig for dem i en heldigital og hybrid kontekst?
• Hvordan utvikle formative vurderingsmetoder under disse forholdene?
• Hvordan dekke kommunikasjonsbehovene for alle kategorier av elever under hjemmeskole?

Fra mitt fagfelt, organisasjonsutvikling og ledelse, har pandemien bydd på til dels intensiv læring under denne type kriser, og det er generert mye kunnskap under utprøving, som det er behov for å systematisere.