Med riktig bruk kan eleven oppleve mestring og motivasjon – og kanskje lære mer?

Et multimodalt og mobilt verktøy (fra Kreasjons kurs Begynneropplæring – iPad i undervisning)

En veileders refleksjoner. Hva er det elevene skal lære? Og hvordan lærer de det best? Dette er spørsmål som lærere gjør om til praksis hver dag i klasserommet. For oss som jobber med de yngste elevene handler det om å gi elevene en god start på skolelivet og en solid grunnmur å bygge videre læring på. 

Hva skal elevene lære? Dette er ikke et spørsmål det er et kort og enkelt svar på. Kunnskapsløftet 2020 viser til fire kompetanseområder: 1) Fagspesifikk kompetanse, 2) Kommunisere, samhandle og delta, 3) Kompetanse i å lære og 4) Å utforske og skape. I tillegg kommer de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter.

Men vi må begynne i det små. For de yngste elevene betyr det at de blant annet må utvikle språklig bevissthet og lære seg å uttrykke seg muntlig og skriftlig. De må ha et godt begrepsapparat, slik at de forstår og gjør seg forstått. Matematisk kompetanse skal de også bygge gjennom skoleløpet og god tallforståelse legger til rette for det. Ikke minst må de ha refleksjonen med seg underveis i læringen, slik at de kan vite hva de har lært og hva de skal jobbe videre med.

Hvordan lærer barn best? Vi er vel alle enige om at for å lære noe, så må vi gjøre noe. Det vi kan se er at felles for de ulike type ferdighetene og kunnskapen læreplanen (og samfunnet) legger vekt på, er verbene. Elevene må være aktive i sin tilegnelse av læring. Det legges vekt på at elevene skal få beskrive, fortelle, sammenligne, utforske, skape, dokumentere og produsere, for å nevne noe. 

Aktive elever. Det blir derfor viktig at pedagoger i dag benytter verktøy som utvikler ferdigheter elevene vil være avhengig av i fremtiden. Vi må utvide vår pedagogiske verktøykasse! Her kommer iPaden med mange muligheter, med sine ulike modaliteter og applikasjoner, perfekt for utforskende og skapende aktiviteter!

Med kamera kan barna ta bilde av ulike mengder, gå på jakt etter ord med dagens bokstav. Etterpå kan de lage lydfil til, slik at de kan sette ord på det de har tenkt.

De kan bruke lupe for å studere småkryp under en stein, ta bilder av det man finner og ta opptak av lyder i skogen. Alt dette kan man ta med seg tilbake til klasserommet hvor det kan settes sammen til film eller andre multimodale presentasjoner.

Øve muntlige ferdigheter. En vanskelig manøver for oss lærere er å legge til rette for at alle elever får øvd tilstrekkelig på muntlige ferdigheter, som for eksempel øve fraser i engelsk, sette ord på opplevelser eller forklare hvordan man har tenkt på en problemløsningsoppgave. Med et digitalt verktøy får alle satt ord på kunnskapen sin, ikke bare de som rakk opp hånda DEN timen – og fikk ordet. Alle har vel kjent på at «Å, nå fikk jeg ikke hørt alle lese leseteksten sin i dag» eller at vi ikke har helt oversikt over alle elevenes muntlige ferdigheter i engelsk.

Lydfil Begynneropplæring

Ved at elevene lager lydfil, kan alle elevene øve – samtidig. Det betyr også at du kan sette deg ned i ro og mak, på et senere tidspunkt, og høre på hvor elevene er i sin utvikling i for eksempel lesing. «Har Celine klart å huske hvilken lyd som knytter seg til symbolet ‘b’ etter all øvingen den siste tiden? Trenger Amir at jeg hever nivået på leseteksten til neste gang?»

Dette betyr ikke at iPaden skal erstatte samspillet lærer og elever har, men være et supplement som styrker læringen hos den enkelte elev. iPad kan være et verktøy som hjelper læreren å holde oversikt og, viktigst, for eleven å øve de ferdighetene hen trenger å utvikle.

Øve skriftlige ferdigheter. Hva med skrivingen da? Det har blitt ytret bekymring for hvordan det skal gå med håndskriften til den oppvoksende generasjonen, når de får digitale verktøy mellom hendene. Skal ikke barna øve på å skrive med blyant? Jo, det skal de, MEN hva med å vente med å kreve at de skal produsere tekster for hånd? Tenk så mye frustrasjon, pga. lave finmotoriske ferdigheter, vi hadde unngått da! Kanskje flere (av gutta?) hadde beholdt lysten til å skrive? Min erfaring er at barn som strever med håndskrift skriver lengre tekster, når de får bruke tastatur. Det samme melder flere av de jeg har hatt kurs for, som selv har tatt i bruk digitale verktøy i den første lese- og skriveopplæringen. (Sjekk gjerne ut søkeordene Trageton, Wiklander, og Stat.ped i kombinasjon med STL/STL+.) 

Skriftlige ferdigheter Begynneropplæringen

I tillegg til å legge gode rammer for selve tekstproduksjonen, er det flere elementer i begynneropplæringen i skriving digitale verktøy kan støtte. Ved å ta i bruk iPad, kan elevene for eksempel spore de ulike bokstavene ved hjelp av et tegneverktøy, finne bokstaver på tastaturet, plassere bokstaver i ferdige bokstavhus for å nevne noe. En iPad har også apper med utallige muligheter for å finne frem til og bruke bilder og figurer i arbeidet med å knytte sammen grafem og fonem. Ikke minst er iPad et mobilt verktøy som kan tas med dit arbeidet foregår.

Mulighetene er mange! Det gjør at det kan være vanskelig å vite hvor man skal starte. Kanskje du har fått iPad til dine elever, men er usikker på når og hvordan du skal bruke verktøyet? 

Mine tips er:

  1. Start med å utforske. (Ikke vær redd for å trykke!)
  2. Begynn i det små. (Planlegg for én elevaktivitet, men gjør det!)
  3. Del og spør! 

Jeg hjelper deg gjerne på veien mot god pedagogisk bruk av iPad i din undervisning! 😊

Lykke til!
Hilsen Elisabeth Hasselstrøm
pedagogisk veileder og leder avd. Begynneropplæring

Elisabeth Hasselstrøm

Elisabeth er opptatt av at barn skal få en best mulig skolestart tilpasset den enkeltes behov. Hun ønsker å vise hvordan man kan legge tilrette for god pedagogisk bruk av iPad i utviklingen av grunnleggende ferdigheter, ved å ta i bruk elevaktive arbeidsformer.