Lærerne har en real jobb foran seg når KI gjøres tilgjengelig for elevene i klasserommet. I fylkeskommunene har elevene fått tilgang allerede gjennom NDLA sin praterobot, mens i kommunene er det noe som skjer gradvis i tiden framover. Vi har allerede et foreldreopprør omkring skjermbruk i skolen basert på at det har ikke bare gått bra med digitaliseringen. Støtten som gis til lærerne innenfor digitalisering er vaklende og mangelfull flere steder både i lærerutdanningene, og i kommuner og fylkeskommuner. Så kom KI, og behovene har ikke akkurat blitt mindre. Tid er en begrenset ressurs.

KI som ressurs i baklengs planlegging

Henning Fjørtoft og andre har snakket om baklengs planlegging i lang tid bl.a. for å sikre at undervisning og vurdering henger sammen med kompetansemål. Prinsippene kan åpenbart gjenbrukes, mens riggingen bør revideres når KI skal med i likningen. Vi må derfor snakke om behovet omkring planlegging av undervisning og vurdering. Lærere trenger den støtten KI verktøy kan tilby. Mange vil trenge KI som assistent rett og slett for å øke kapasiteten på dette arbeidet. Vi må ikke glemme lærernes behov i vår iver etter at elevene skal få tilgang til spennende verktøy. Kompetanseheving gjennom profesjonell utvikling og skreddersydd opplæring er avgjørende. Her finnes det en gevinst som i liten grad er hentet ut foreløpig.

Vi må ikke glemme lærernes behov i vår iver etter at elevene skal få tilgang til spennende verktøy.

Foreldreopprøret kom før KI

Det er viktig å erkjenne at KI-verktøy ikke er magiske løsninger i seg selv. Deres verdi ligger i hvordan de brukes. Vi har allerede et foreldreopprør omkring skjermbruk i skolen basert på at det ikke bare har gått bra med digitaliseringen. Feil bruk kan gi overfladisk læring og distraksjon.

Skoleeier og ledelse

Skoleeier sitter med det øverste ansvaret, mens skolelederne spiller en viktig rolle i å fremme en kultur der bruk av KI i undervisningen støttes og verdsettes. Dette innebærer å tilrettelegge for nødvendig opplæring, sikre tilgang til relevante ressurser og verktøy, og ikke minst, å vise vei gjennom eget eksempel. Lederansvar omfatter også å sikre at det finnes en visjon for hvordan KI kan integreres på en måte som fremmer læring.

Verktøyet er ikke målet

KI-verktøyenes verdi ligger i hvordan de brukes. En kritisk, kreativ og pedagogisk gjennomtenkt bruk av KI kan forsterke undervisningen og tilrettelegge for dypere læring. Men det motsatte kan også skje. Det er hvordan verktøyet brukes som gjør en forskjell, og det understreker behovet for kompetanse. Lærere må være strategiske i hvordan de bruker KI for å styrke pedagogisk arbeid.

Mestring og motivasjon

For at lærere skal ta i bruk KI på en effektiv måte, må de føle seg trygge på sine evner til å bruke teknologien. Dette krever et miljø hvor det er rom for eksperimentering, feiling, og læring. Mestring og motivasjon går hånd i hånd, og ved å anerkjenne og feire små seire kan skoler bidra til å bygge en positiv holdning til bruk av KI.

Lærere må være strategiske i hvordan de bruker KI for å styrke pedagogisk arbeid.

Kompetansepakker fra Udir, Dekomp, og etter- og videreutdanning

Det legges mye penger fra det offentlige i desentralisert kompetanseheving ut mot kommunene, og i etter- og videreutdanningstilbudet til enkeltlærere. I tillegg har Udir laget mange gode og omfattende kompetansepakker til skoleeiere, skoleledere og lærere. Alt dette er bra og nødvendig. Lærerutdanningene, høyskoler og Universiteter styrer det meste av tilbudet i tråd med at det er de som mottar de store offentlige pengeoverføringene innenfor feltet. De er teoritunge med solid forankring i forskning. Men er det praksisnært nok? Jeg har snakket med ulike skoler og kommuner som opplever grundig støtte, men at det praksisnære elementet er et savn. Utfordringen synes å være at den praktiske tilnærmingen er mangelfull.

Det hadde vært en drøm om noe av den offentlige fundingen kunne fordeles på tvers i et bredere samarbeid. Og at vi alle kunne jobbet for det samme målet, i hvert fall for en periode – evnt i avgrensede prosjekter. Det er lov å drømme. Målet vil være at skolene og lærerne får den kompetansehevingen de trenger innen rimelig tid. Tid er en begrenset ressurs som tikker av gårde, parallelt med den stadig pågående utviklingen som skolene strever med å komme i kapp.

Jan Gamre er Cand Philol, daglig leder i Kreasjon, og genuint interessert i læring og utvikling. Han har jobbet fulltid i mer enn 10 år med kompetansetjenester og kompetanseprodukter til skoler, kommuner og fylkeskommuner.

* Kreasjon selger egenutviklede pedagogiske tjenester og har ingen videresalg eller fortjeneste av lisenser eller utstyr fra andre aktører. Vi er en ideell virksomhet som eies og driftes av oss selv. Vi er lærere og skoleledere som brenner for en mer praksisnær tilnærming til digitale satsinger og medfølgende kompetanseheving.

I tillegg til å ha levert praksisnær digital kompetanseheving i 50 kommuner og 4 fylkeskommuner, har vi har bidratt på flere av kompetansepakkene til Udir. Vi har også bidratt i Dekomp arbeidet til Høgskolen i Østfold.