Lærelyst med iPad: Vise læring på ulike måter

Hvordan kan elevene bruke iPaden på varierte måter for å best kunne vise kompetanse?

Arbeidet med å legge til rette for at elevene skal få vise kompetanse på ulike måter,  krever varierte produksjonsformer og ferdighetstrening. Tverrfaglighet og samarbeid er en naturlig del av prosessen i arbeidet med podkast, film og multimodale regneark. Elevene befinner seg gjerne i autentiske læringssituasjoner. Arbeidsmetodene kan være en del av et større opplegg, enten som del av prosessen eller som et sluttprodukt der det har vært andre produksjonsformer involvert i prosessen. Elevene bruker ulike roller, de samskaper, og det legges til rette for nysgjerrighet og utforsking.

Opplæringsloven

I forskriften til opplæringsloven står det blant annet:

«Ein standpunktkarakter skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven har i faget ved avslutninga av opplæringa.

Eleven skal vere kjend med kva det blir lagt vekt på i fastsetjinga av hennar eller hans standpunktkarakter. Eleven skal ha fått høve til å vise kompetansen sin på fleire og varierte måtar. Kompetanse som eleven har vist i løpet av opplæringa, er ein del av vurderinga når standpunktkarakteren skal fastsetjast.»

Kilde:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

LK20

I LK20 legges det stor vekt på ferdigheter også når kompetanse skal fremvises.

Elevene skal lære å lære. De skal kommuniseresamhandledeltareflekterediskuterebeskrive og argumentere. De skal lære å tenke kritiskhandle etisk og miljøbevisst, og de skal ha rett til medvirkning.

I overordnet del står det blant annet:

«Barn og unge er nysgjerrige og ønsker å oppdage og skape. I opplæringen skal elevene få rike muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang. Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring. Skolen skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.»

Under hvert fag der det står kompetansemål, står det også en del om lærerens rolle i underveisvurderingen og hvilke ferdigheter læreren skal legge til rett for at elevene skal trene på og i en del tilfeller også trenge for å ha mulighet til å fremvise den ønskede kompetansen.

Ser vi for eksempel til naturfag, står det under 10. trinn:

«Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom å legge til rette for varierte, praktiske og utforskende arbeidsmåter. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i naturfag. Elevene skal få mulighet til å utforske og prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse.« 

Ingen tvil om at det er mange ferdigheter som skal trenes på!

Kilder:

https://www.udir.no/lk20/nat01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv78

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/1.4-skaperglede-engasjement-og-utforskertrang/