Vurdering for læring og lærelyst med iPad

Hvordan bruke iPad til underveisvurdering på ulike måter?

Med iPad kan elevene enkelt vise sin kompetanse på ulike måter ved bruk av ulike uttrykksformer. Læreren kan raskt ta en titt, gi tips og råd i det videre læringsarbeidet. Ut fra et undervisningsopplegg om «bærekraftig utvikling», der elever på 10. trinn skal samarbeide om å produsere en podkast, vil det nedenfor komme konkrete eksempler på hvordan vurdering for læring kan gjennomføres med iPad. Eksempelet er et utforskende opplegg der elevene skal bruke ulike ferdigheter og vise kompetanse innenfor et aktuelt og kompleks tema. Siden all vurdering som ikke er sluttvurdering i faget regnes som underveisvurdering, er vurderingen knyttet til både «oppstart», «prosess» og «produkt» viktig.  

Opplæringsloven

I forskriften til opplæringsloven står det blant annet:

 • Formålet med vurdering i fag er å fremje læring og bidra til lærelyst undervegs, og å gi informasjon om kompetanse undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget.
 • Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemåla i læreplanen i faget. Kompetansemåla skal forståast i lys av teksten om faget i læreplanen. Elevar, lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar skal vere kjende med læreplanen i faget.
 • All vurdering som skjer før avslutninga av opplæringa, er undervegsvurdering. Undervegsvurdering i fag skal vere ein integrert del av opplæringa, og skal brukast til å fremje læring, tilpasse opplæringa og auke kompetansen i fag. Undervegsvurderinga kan vere både munnleg og skriftleg.
 • I undervegsvurderinga i fag skal elevar, lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar
  a) delta i vurderinga av eige arbeid og reflektere over eiga læring og faglege utvikling
  b) forstå kva dei skal lære og kva som blir venta av dei
  c) få vite kva dei meistrar
  d) få rettleiing om korleis dei kan arbeide vidare for å auke kompetansen
LK20

I LK20 legges det stor vekt på ferdigheter også når kompetanse skal fremvises. Elevene skal «lære å lære», de skal «kommunisere, samhandle og delta», «reflektere, diskutere, beskrive og argumentere». Der opplæringsloven er tydelig på at «all vurdering skal fremme læring og bidra til lærelyst» så finnes det støtte til dette i læreplanen LK20. Under hvert fag der det står kompetansemål, står det også en del om lærerens rolle i underveisvurderingen og hvilke ferdigheter læreren skal legge til rett for at elevene skal trene på, og i en del tilfeller også kunne, for å ha mulighet til å fremvise den ønskede kompetansen. Ser vi for eksempel til samfunnsfag, står det under 10. trinn:

Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevane viser og utviklar kompetanse i samfunnsfag på når dei utforskar og forklarer samanhengar mellom historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege aspekt ved faget. Elevane viser og utviklar kompetanse når dei bruker samfunnsfaglege metodar til å undersøkje og vurdere moglege svar på problemstillingar som handlar om fortid, notid og framtid. Elevane viser og utviklar òg kompetanse når dei reflekterer over seg sjølve og andre som ein del av samfunnet, og korleis dei kan påverke sitt eige og andre sine liv i dag og i framtida. Vidare viser og utviklar dei kompetanse når dei samhandlar digitalt, kjenner til og bruker reglar for personvern og opphavsrett, og viser digital dømmekraft.

Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst gjennom munnlege, skriftlege, praktiske og digitale måtar å arbeide med samfunnsfag på. Læraren skal vere i dialog med elevane om utviklinga deira i samfunnsfag. Elevane skal få høve til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevane viser, skal dei få høve til å setje ord på kva dei opplever at dei får til, og reflektere over si eiga faglege utvikling. Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og tilpasse opplæringa slik at elevane kan bruke rettleiinga for å utvikle kompetansen sin i samfunnsfag.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.