LK20

I LK20 legges det stor vekt på ferdigheter også når kompetanse skal fremvises.

 

Elevene skal lære å lære. De skal kommuniseresamhandledeltareflekterediskuterebeskrive og argumentere. De skal lære å tenke kritiskhandle etisk og miljøbevisst, og de skal ha rett til medvirkning.

 

I overordnet del står det blant annet:

«Barn og unge er nysgjerrige og ønsker å oppdage og skape. I opplæringen skal elevene få rike muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang. Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring. Skolen skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.»

 

Under hvert fag der det står kompetansemål, står det også en del om lærerens rolle i underveisvurderingen og hvilke ferdigheter læreren skal legge til rett for at elevene skal trene på og i en del tilfeller også trenge for å ha mulighet til å fremvise den ønskede kompetansen. 

 

Ser vi for eksempel til naturfag, står det under 10. trinn:

«Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom å legge til rette for varierte, praktiske og utforskende arbeidsmåter. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i naturfag. Elevene skal få mulighet til å utforske og prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse.« 

 

Ingen tvil om at det er mange ferdigheter som skal trenes på!

 

Kilder:

https://www.udir.no/lk20/nat01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv78

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/1.4-skaperglede-engasjement-og-utforskertrang/